Open Access Highly Accessed Open Badges Pre-publication history

SOAPdenovo2: an empirically improved memory-efficient short-read de novo assembler

Ruibang Luo, Binghang Liu, Yinlong Xie, Zhenyu Li, Weihua Huang, Jianying Yuan, Guangzhu He, Yanxiang Chen, Qi Pan, Yunjie Liu, Jingbo Tang, Gengxiong Wu, Hao Zhang, Yujian Shi, Yong Liu, Chang Yu, Bo Wang, Yao Lu, Changlei Han, David W Cheung, Siu-Ming Yiu, Shaoliang Peng, Zhu Xiaoqian, Guangming Liu, Xiangke Liao, Yingrui Li, Huanming Yang, Jian Wang, Tak-Wah Lam* and Jun Wang*

GigaScience 2012, 1:18  doi:10.1186/2047-217X-1-18

Pre-publication versions of this article and reviewers' reports

Original Submission - Version 1 24 Jul 2012
Reviewer's Report Alexander J. Nederbragt 15 Aug 2012
Reviewer's Report Aleksey Zimin 22 Aug 2012
Reviewer's Report Mario Caccamo 28 Aug 2012
Resubmission - Version 2 Author's comment 04 Nov 2012
Reviewer's Report Alexander J. Nederbragt 30 Nov 2012
Reviewer's Report Aleksey Zimin 03 Dec 2012
Resubmission - Version 3 Manuscript Author's comment 04 Dec 2012
Resubmission - Version 6 Manuscript 10 Dec 2012
Editorial acceptance 10 Dec 2012
Published 27 Dec 2012