Open Access Highly Accessed Open Badges Pre-publication history

The sequence and analysis of a Chinese pig genome

Xiaodong Fang, Yulian Mou, Zhiyong Huang, Yong Li, Lijuan Han, Yanfeng Zhang, Yue Feng, Yuanxin Chen, Xuanting Jiang, Wei Zhao, Xiaoqing Sun, Zhiqiang Xiong, Lan Yang, Huan Liu, Dingding Fan, Likai Mao, Lijie Ren, Chuxin Liu, Juan Wang, Kui Li, Guangbiao Wang, Shulin Yang, Liangxue Lai, Guojie Zhang, Yingrui Li, Jun Wang, Lars Bolund, Huanming Yang, Jian Wang, Shutang Feng*, Songgang Li* and Yutao Du*

GigaScience 2012, 1:16  doi:10.1186/2047-217X-1-16

Pre-publication versions of this article and reviewers' reports

Original Submission - Version 1 Manuscript 20 Feb 2012
Reviewer's Report David Adelson 26 Mar 2012
Reviewer's Report Roberta Davoli 10 Apr 2012
Resubmission - Version 2 Manuscript Author's comment 25 May 2012
Resubmission - Version 3 Manuscript 08 Aug 2012
Editorial acceptance 08 Aug 2012
Published 15 Nov 2012

Due to technical difficulties, the pre-publication history may be incomplete. If you require any further information please contact the journal.