Download references

Open Access Highly Accessed Open Badges

The sequence and analysis of a Chinese pig genome

Xiaodong Fang, Yulian Mou, Zhiyong Huang, Yong Li, Lijuan Han, Yanfeng Zhang, Yue Feng, Yuanxin Chen, Xuanting Jiang, Wei Zhao, Xiaoqing Sun, Zhiqiang Xiong, Lan Yang, Huan Liu, Dingding Fan, Likai Mao, Lijie Ren, Chuxin Liu, Juan Wang, Kui Li, Guangbiao Wang, Shulin Yang, Liangxue Lai, Guojie Zhang, Yingrui Li, Jun Wang, Lars Bolund, Huanming Yang, Jian Wang, Shutang Feng*, Songgang Li* and Yutao Du*

GigaScience 2012, 1:16  doi:10.1186/2047-217X-1-16

Include


Format