Open Access Highly Accessed Open Badges Research

The sequence and analysis of a Chinese pig genome

Xiaodong Fang1, Yulian Mou2, Zhiyong Huang1, Yong Li134, Lijuan Han1, Yanfeng Zhang5, Yue Feng1, Yuanxin Chen1, Xuanting Jiang1, Wei Zhao1, Xiaoqing Sun1, Zhiqiang Xiong1, Lan Yang1, Huan Liu134, Dingding Fan1, Likai Mao1, Lijie Ren6, Chuxin Liu134, Juan Wang1, Kui Li2, Guangbiao Wang1, Shulin Yang2, Liangxue Lai7, Guojie Zhang1, Yingrui Li1, Jun Wang189, Lars Bolund110, Huanming Yang1, Jian Wang1, Shutang Feng2*, Songgang Li1* and Yutao Du134*

Author Affiliations

1 BGI-Shenzhen, Bei Shan Road, Yantian, Shenzhen, 518083, China

2 Institute of Animal Science (IAS), Chinese Academy of Agriculture Science (CAAS), Beijing, 10094, China

3 Shenzhen Engineering Laboratory for Genomics-Assisted Animal Breeding, BGI-Shenzhen, Bei Shan Road, Yantian, Shenzhen, 518083, China

4 BGI Ark Biotechnology (BAB), Bei Shan Road, Yantian, Shenzhen, 518083, China

5 State Key Laboratory of Genetic Resources and Evolution, Kunming Institute of Zoology, Chinese Academy of Sciences, Kunming, China

6 Department of Neurology, Shenzhen Second People’s Hospital (First Affiliated Hospital of Shenzhen University), Shenzhen, 518035, China

7 Guangzhou Institute of Biomedicine and Health, Chinese Academy of Sciences, Guangdong, China

8 Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark

9 Department of Biology, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark

10 Department of Biomedicine, Aarhus University, Aarhus C, Denmark

For all author emails, please log on.

GigaScience 2012, 1:16  doi:10.1186/2047-217X-1-16

Published: 15 November 2012

Additional files

Additional file 1:

The sequence and analysis of a Chinese pig genome method.

Format: DOC Size: 2.2MB Download file

This file can be viewed with: Microsoft Word Viewer

Open Data

Additional file 2:

Supplementary tables.

Format: XLSX Size: 51KB Download file

Open Data