Open Access Highly Accessed Research

The sequence and analysis of a Chinese pig genome

Xiaodong Fang, Yulian Mou, Zhiyong Huang, Yong Li, Lijuan Han, Yanfeng Zhang, Yue Feng, Yuanxin Chen, Xuanting Jiang, Wei Zhao, Xiaoqing Sun, Zhiqiang Xiong, Lan Yang, Huan Liu, Dingding Fan, Likai Mao, Lijie Ren, Chuxin Liu, Juan Wang, Kui Li, Guangbiao Wang, Shulin Yang, Liangxue Lai, Guojie Zhang, Yingrui Li, Jun Wang, Lars Bolund, Huanming Yang, Jian Wang, Shutang Feng*, Songgang Li* and Yutao Du*

GigaScience 2012, 1:16  doi:10.1186/2047-217X-1-16

Article Metrics

15567
Total accesses


3
BioMed Central citations

Article metric FAQ

Accesses  

  • Last 30 days: 343 accesses
  • Last 365 days: 4501 accesses
  • All time: 15567 accesses

These numbers are accesses on BioMed Central websites only, and an underestimate of total usage. More information

Cited by

BioMed Central: 3 citations